DOKUMENTY SZKOLNE


 

Statut szkoły >>> pokaż <<<
   
Program Wychowawczo-Profilaktyczny >>> pokaż <<<
   
Szkolny System Oceniania >>> pokaż <<<
   
Klauzula informacyjna >>> pokaż <<<
   
Regulaminy wewnątrzszkolne
Regulamin zachowania uczniów podczas pobytu w szkole >>> pokaż <<<
Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników >>> pokaż <<<
Regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu >>> pokaż <<<
Regulamin mediacji >>> pokaż <<<
Regulamin monitoringu >>> pokaż <<<
Regulamin korzystania z placu zabaw >>> pokaż <<<
Regulamin wycieczek i imprez turystyczno-krajoznawczych >>> pokaż <<<
Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci przedszkolnych >>> pokaż <<<
Regulamin pełnienia dyżurów >>> pokaż <<<
Regulamin świetlicy szkolnej >>> pokaż <<<
Regulamin sali gimnastyki korekcyjnej >>> pokaż <<<
Regulamin siłowni >>> pokaż <<<
Regulamin sali gimnastycznej >>> pokaż <<<
Regulamin przyznawania stypendium >>> pokaż <<<
 
Procedury wewnątrzszkolne
Procedura postępowania w chwili wystąpienia wypadku ucznia >>> pokaż <<<
Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej >>> pokaż <<<
Procedura ewakuacji >>> pokaż <<<
Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły >>> pokaż <<<
Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo >>> pokaż <<<
Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym >>> pokaż <<<