WYBÓR NAUCZANIA RELIGII LUB ETYKI
 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zajęcia z religii/etyki organizowane są przez szkoły:

w klasie lub oddziale, gdy liczba zgłoszonych uczniów wynosi co najmniej 7;

gdy liczba zgłoszonych w całej placówce uczniów wynosi mniej niż 7, organ prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym;

w szczególnie uzasadnionych przypadkach w innej formie.

 

 

Wniosek oświadczenia o wyborze rodzaju zajęć